αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Eυρωπαϊκή Eταιρεία - Nομική μορφή
22/10/2013
ΠΗΓΗ: http://europa.eu

Η "Eυρωπαϊκή Eταιρεία" (Societas Europeae - SE) είναι μια νομική μορφή την οποία θα μπορούσατε να δώσετε στη δική σας επιχείρηση.

Τα δυνητικά πλεονεκτήματα είναι ευκολότερη και φθηνότερη επέκταση και διαχείριση διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, χωρίς να χρειάζεται η σύσταση δικτύου θυγατρικών.

Πώς να συστήσετε μια Ευρωπαϊκή Εταιρεία;

Υπάρχουν 4 δυνατότητες, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

 • συγχώνευση - για ανώνυμες εταιρείες από τουλάχιστον 2 διαφορετικές χώρες της ΕΕ
 • σύσταση εταιρείας συμμετοχών - για ανώνυμες εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που εδρεύουν σε διαφορετικές χώρες της ΕΕ ή έχουν θυγατρικές/υποκαταστήματα σε χώρες της ΕΕ εκτός της χώρας όπου είναι καταχωρισμένες για τουλάχιστον 2 χρόνια
 • κοινή θυγατρική - ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που ισχύουν για την εταιρεία συμμετοχών (βλέπε παραπάνω)
 • απλή μετατροπή από ανώνυμη εταιρεία - εάν αυτή έχει καταστατική έδρα σε μια χώρα της ΕΕ και διαθέτει θυγατρική εταιρεία σε άλλη χώρα της ΕΕ για 2 τουλάχιστον χρόνια.

Χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Εταιρείας

 • Νομική μορφή - ανώνυμη εταιρεία
 • Έχει νομική προσωπικότητα
 • Κεφάλαιο - ελάχιστο 120.000 ευρώ - κατανεμημένο σε μετοχές
 • Η καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης πρέπει να βρίσκονται στην ίδια χώρα. Η λύση, η εκκαθάριση, η πτώχευση της επιχείρησης διέπονται από το δίκαιο της εν λόγω χώρας.

Οι προϋποθέσεις ενδέχεται να διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη. Ορισμένες χώρες ενδέχεται να έχουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, ενώ άλλες να απαιτούν η καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης να βρίσκονται στο ίδιο τόπο.

Μπορείτε να μεταφέρετε την καταστατική σας έδρα από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, χωρίς να διαλύσετε την υφιστάμενη εταιρεία σας για να δημιουργήσετε νέα. Αν όμως θέλετε να μεταφέρετε την καταστατική έδρα της επιχείρησης εκτός της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση της επιχείρησής σας.

Μεταφορά της καταστατικής σας έδρας

Θα πρέπει να καταρτίσετε μια πρόταση μεταφοράς και να την δημοσιεύσετε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χώρα από την οποία θέλετε να μεταφέρετε την καταστατική έδρα και τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησής σας μπορεί να αντικρούσει στην πρότασή σας εντός προθεσμίας 2 μηνών (για περιορισμένο αριθμό λόγων) και ως εκ τούτου η μεταφορά μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή μόνο μετά την εν λόγω περίοδο.

Η συμμετοχή των εργαζομένων προϋπόθεση για την καταχώριση

Για να καταχωρίσετε την Ευρωπαϊκή Εταιρεία σας, θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους υπαλλήλους σας για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί θα συμμετέχουν στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησής σας. Η συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί να λάβει διάφορες μορφές: 

 • οι εργαζόμενοι μπορούν να εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο 
 • μπορούν να εκπροσωπούνται από χωριστό όργανο
 • μπορείτε να συμφωνήσετε με τους υπαλλήλους σας ένα διαφορετικό μοντέλο.

Πρέπει να εξασφαλίσετε στους εκπροσώπους των υπαλλήλων σας γραφεία και χρηματοδοτική στήριξη, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Εάν η Ευρωπαϊκή Εταιρεία σας προέρχεται από συγχώνευση, μπορείτε να την καταχωρίσετε, ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με τους υπαλλήλους σας δεν οδηγήσουν σε συμφωνία. Αυτό ισχύει και όταν οι εργαζόμενοι που προέρχονται από τις συγχωνευόμενες εταιρείες δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής πριν από τη συγχώνευση.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή