αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 2014-2020
11/07/2013
ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα | ΕΒΕΑ

Για την υποστήριξη των Επενδύσεων στην Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΑΚ) στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», έχουν προγραμματιστεί δύο χρηματοδοτικά μέσα:
  • ένα δανειακό μέσο που παρέχει δάνεια σε μεμονωμένους δικαιούχους για επενδύσεις στην ΕΑΚ, εγγυήσεις για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χορηγούν δάνεια στους δικαιούχους, συνδυασμούς δανείων και εγγυήσεων και εγγυήσεις ή/και αντεγγυήσεις για εθνικούς ή περιφερειακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης τουχρέους, και
  • ένα μέσο ιδίων κεφαλαίων το οποίο: i) θα επενδύει στη μεταφορά τεχνολογίας και την πνευματική ιδιοκτησία, μέσω ειδικών φορέων, καθώς και σε επιχειρηματικά κεφάλαια που παρέχουν χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων σε ΜΜΕ υψηλής έντασης από άποψη ΕΑΚ που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, και ii) θα παρέχει στήριξη σε επενδύσεις σε τομείς ΕΑΚ, στοχεύοντας σε θεματικά εστιασμένα, πολυεθνικά αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια (funds-of-funds) με ευρεία επενδυτική βάση, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών θεσμικών και στρατηγικών επενδυτών.
Επίσης, για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και των ΜΜΕ, προτείνονται δύο χρηματοδοτικά μέσα:
  • Ένας μηχανισμός ιδίων κεφαλαίων για τις επενδύσεις στη φάση ανάπτυξης, ο οποίος θα παρέχει στις ΜΜΕ εμπορικού χαρακτήρα επιστρεπτέα κεφαλαιακή χρηματοδότηση, κατά κύριο λόγο με τη μορφή επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Προβλέπονται δύο μέτρα:
    • Άμεσες επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια τα οποία λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο εντός της Ε.Ε., και επικεντρώνονται σε επενδύσεις για επιχειρήσεις προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, που δε βασίζονται κατά κύριο λόγο στην καινοτομία ή την έρευνα.
    • Αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια («funds-of-funds») που πραγματοποιούν διασυνοριακές επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια επενδύουν σε επιχειρήσεις, ιδίως στο στάδιο διεθνούς επέκτασής τους.
  • Ένας δανειακός μηχανισμός, ο οποίος θα παρέχει άμεσες ή άλλες ρυθμίσεις επιμερισμού του κινδύνου με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την κάλυψη δανείων σε ΜΜΕ, και για την παροχή διασυνοριακών ή πολυεθνικών δανείων με υψηλό αποτέλεσμα μόχλευσης.
Επιπλέον, για να προωθηθούν η αυτοαπασχόληση, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, στο Πρόγραμμα της Ε.Ε. για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία, που προτάθηκε από την Επιτροπή, περιλαμβάνεται ένας άξονας για τις μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ο οποίος βασίζεται στον υφιστάμενο Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, και αποτελεί τη συνέχειά του. Επεκτείνει την κάλυψή του, στηρίζοντας την οικοδόμηση της ικανότητας των παρόχων μικροπιστώσεων, και τη συμπληρώνει με ένα χρηματοδοτικό μέσο που προβλέπει συνεισφορά της Ε.Ε. για την παροχή μέσων ιδίων κεφαλαίων, χρέους και επιμερισμού των κινδύνων σε ταμεία κοινωνικών επενδύσεων και άλλους χρηματοπιστωτικούς ενδιαμέσους, με σκοπό τη χρη-ματοδότηση κοινωνικών επιχειρήσεων.
Τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις υποδομές είναι πιθανό να περιλαμβάνουν:
  • ένα μέσο επιμερισμού του κινδύνου , που θα καλύπτει δάνεια και ομόλογα (συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλίας ομολόγων για ευρωπαϊκά έργα στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»), ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολλαπλών μοντέλων χρηματοδότησης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ε.Ε., στο μέγεθος και στον τομέα των έργων, και στο στάδιο ανάπτυξης της χρηματοδότησης έργων και των κεφαλαιαγορών γενικά, και
  • ένα μέσο ιδίων κεφαλαίων για τη συμπλήρωση της «εργαλειοθήκης» των μέσωνυποδομής, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των πανευρωπαϊκών αγορών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου.
Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θα ενθαρρυνθούν επίσης να υποστηρίξουν τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (π.χ. για τους σπουδαστές, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κινητικότητα των εργαζομένων, την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική επιχειρηματικότητα).
12 δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών
1B_F25533.pngΗ Επιτροπή καθόρισε 12 δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών, με βάση τις εισηγήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του δημόσιου διαλόγου, τις γνώμες και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Μία από τις 12 δράσεις είναι και η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
Βασική δράση: Δημιουργία νομοθεσίας που θα διευκολύνει τα ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου που είναι εγκατεστημένα σε ένα κράτος-μέλος να επενδύουν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος χωρίς πρόσθετα εμπόδια ή απαιτήσεις. Ο στόχος είναι να μπορούν οι ΜΜΕ που επιθυμούν να προσφύγουν σε ταμεία κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου να απευθύνονται σε ταμεία που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για τον κλάδο τους, και έχουν την ικανότητα να προσφέρουν κεφάλαια σε ελκυστική τιμή.
Η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι ένα από τα κυριότερα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στις ΜΜΕ την παραγωγή νέων προϊόντων, την ενίσχυση των υποδομών τους και την πρόσληψη περισσότερων υπαλλήλων. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζει τόσο τις καταξιωμένες ΜΜΕ όσο και τις καινοτόμες ΜΜΕ που είναι σε φάση ανάπτυξης.
Στην Ευρώπη, οι περισσότερες καταξιωμένες ΜΜΕ προσφεύγουν σε τραπεζικές πιστώσεις, οι οποίες έχουν συρρικνωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, κατά την επανεξέταση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» δεσμεύθηκε να αξιολογήσει τον αντίκτυπο, για τις ΜΜΕ, όλων των προτάσεων για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών(όπως οι απαιτήσεις σχετικά με τα ίδια κεφάλαια που επιβάλλονται στις τράπεζες ), και να τις προσαρμόσει κατάλληλα.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή