αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 2007-2013
11/07/2013
ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα | ΕΒΕΑ

Ο όρος «καινοτόμο χρηματοδοτικό μέσο» χρησιμοποιείται για τις παρεμβάσεις που δεν συνιστούν καθαρές επιχορηγήσεις. Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, με αυτή την έννοια, καλύπτουν ευρύ φάσμα περιπτώσεων στις οποίες παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. σε άλλες μορφές, πλην των καθαρών επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι επιχορηγήσεις της Ε.Ε. συνδυάζονται με δάνεια από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
1C_F26474.png
Τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα αποτελούν μέρος του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΠΕΚ), ενός από τα τρία επιμέρους προγράμματα στο πλαίσιο του Προγράμματος-Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP). Γενικός στόχος τους είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έναρξη και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις των εταιρειών αυτών σε δραστηριότητες καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής καινοτομίας.
2C_F26507.pngH Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί τη μεγάλη εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή καινοτόμων χρηματοδοτι κών μέσων, στο τρέχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο –ΠΔΠ, δηλαδή στο πλαίσιο του επταετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε. 2006-2013, προκειμένου τα μέσα αυτά, την προ- σεχή επταετία, να υπηρετήσουν με τον αποδοτικότερο τρόπο τους στόχους της Στρατηγικής 2020 (ec.europa.eu/ europe 2020).
Η αυξημένη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων δε θα αντικαταστήσει τις επιχορηγήσεις, αφού αυτές θα εξακολουθήσουν να είναι αναγκαίες σε μια σειρά τομέων, αλλά θα τις συμπληρώνει με την υποστήριξη έργων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ε.Ε. μέσω άλλων μορφών παρέμβασης.

Πού εφαρμόζονται;
Τα χρηματοδοτικά μέσα είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την αντιμετώπιση μη βέλτιστων επενδυτικών καταστάσεων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, π.χ. για επιχειρηματικές δραστηριότητες ή υποδομές που είναι σε θέση να είναι οικονομικά βιώσιμες (όσον αφορά, για παράδειγμα, στη δυνατότητα να αποφέρουν έσοδα), αλλά δεν προσελκύουν (ακόμη) επαρκή χρηματοδότηση από πηγές της αγοράς.
Χρησιμοποιούνται ιδίως με σκοπό:
  • την ενίσχυση της ικανότητας του ιδιωτικού τομέα να δημιουργήσει ανάπτυξη,θέσεις απασχόλησης, κοινωνική ένταξη ή/και καινοτομία, ιδίως μέσω της στήριξης των νεοσύστατων επιχειρήσεων, των ΜΜΕ, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των κοινωνικών επιχειρήσεων, των επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, των ερευνητικών ιδρυμάτων, των επιχειρηματικών/επιστημονικών πάρκων, της μεταφοράς γνώσεων/τεχνολογίας ή των επενδύσεων σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.
  • την ανάπτυξη υποδομών, με ροή εσόδων ειδικού προορισμού, κάνοντας χρήση των κατάλληλων δομών χρηματοδότησης, όπως οι ΣΔΙΤ, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας, σε τομείς όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον, η ενέργεια και οι ψηφιακές υποδομές.
  • τη στήριξη μηχανισμών που κινητοποιούν ιδιωτικές επενδύσεις για την παροχή δημόσιων αγαθών, όπως είναι η προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων πόρων

3C_F26529.pngΜε τη συγκέντρωση πόρων από διάφορες πηγές, τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για επενδύσεις σε εντοπισμένα κενά της αγοράς, να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας ή/και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο αποτυχίας σε περιοχές όπου μεμονωμένα κράτη-μέλη θα ήταν δύσκολο να επιτύχουν την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα.

Η χρηματοδοτική «μόχλευση» ή το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγχρηματοδότησης από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή μέσω των επιπλέον όγκων χρεών τους οποίους καλού- νται να παρέχουν οι τράπεζες και οι οργανισμοί εγγυήσεων στους τελικούς δικαιούχους.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης με επιμερισμό των κινδύνων (RSFF), στα τέλη του 2010 έλαβαν στήριξη έργα αξίας άνω των 6 δις Ευρώ, ενώ οι συνολικές δεσμεύσεις του προϋπολογισμού της Ε.Ε. ανήλθαν σε περίπου μισό δις Ευρώ.

Προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου (EuVECA) και τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (EuSEF).

Στις 12 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρ. Επιτροπή υπέβαλε τις δύο αυτές προτάσεις, οι οποίες εντάσσονται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά και στο συνολικό σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Σκοπός και των δύο προτάσεων είναι να ενισχύσουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή πρότεινε να βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά κεφάλαια και τα κεφάλαια κοινωνικής επιχειρηματικότητας, και να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά για αυτά τα κεφάλαια προς όφελος των ΜΜΕ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή