αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
10/07/2013
ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα | ΕΒΕΑ

Μεταξύ άλλων, η Ε.Ε., στο πλαίσιο μιας στρατηγικής στήριξης της διεθνοποίησης των ΜΜΕ, θα αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις:
 • θα εντείνει τις προσπάθειές της για την κατάργηση των δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών που παραμένουν σε χώρες εκτός Ε.Ε.
 • θα δημιουργήσει, στους εμπορικούς και οικονομικούς τομείς των Αντιπροσωπειών που διαθέτει σε 130 χώρες, σημεία επαφής για τις ΜΜΕ στο πλαίσιο των εργασιών των ομάδων για την πρόσβαση στην αγορά
 • θα συνεχίσει τον κανονιστικό διάλογο με τις κυβερνήσεις των χωρών-εταίρων, με σκοπό να καταστούν οι αγορές περισσότερο ανοικτές και φιλικές προς τις μικρές επιχειρήσεις
 • θα δώσει προτεραιότητα στα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόσβαση σε διεθνείς αγορές (σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την πολυμερή συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις).
 • θα βελτιώσει την ενημέρωση των ΜΜΕ σχετικά με τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο και που δημιουργούνται από τα μέτρα εμπορικών πολιτικών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών.
 • θα συστήσει το forum για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Αφρική, ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην νέα προσέγγιση για την ανάπτυξη δεσμών μεταξύ ευρωπαϊκών και αφρικανικών επιχειρήσεων, μέσω ενός ενισχυμένου και μόνιμου διαλόγου.
 • θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ όσον αφορά στις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις, και θα αξιολογήσει τον αντίκτυπό τους στις ΜΜΕ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης που θα ξεκινήσει το 2012.
Επίσης, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, ορίζονται οι ακόλουθοι 6 τομείς δράσης:
 • χαρτογράφηση των υφιστάμενων «αποθεμάτων» υπηρεσιών υποστήριξης έτσι ώστε να επιτρέπουν μια πιο ορθολογική και συνεκτική προσέγγιση στο μέλλον
 • δημιουργία ενιαίας εικονικής πύλης με πληροφορίες για τις ΜΜΕ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά πέρα από τα σύνορα της Ε.Ε.
 • μεγαλύτερη συνεκτικότητα των σχεδίων υποστήριξης σε επίπεδο Ε.Ε. έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο
 • προώθηση ομάδων και δικτύων για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ
 • συντονισμός της πανευρωπαϊκής συνεργασίας σε αγορές προτεραιότητας, για την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων κονδυλίων
 • αξιοποίηση των υφιστάμενων εξωτερικών πολιτικών της Ε.Ε., για την επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.

Όλα τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και οι ενδιαφερόμενοι από τις ΜΜΕ, σε σύμπραξη, θα συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής

Επίσης, η Επιτροπή:

 • θα ενθαρρύνει και θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επιχειρηματίες, διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ, καθώς και διευθυντικά στελέχη ομάδων, δικτύων επιχειρήσεων και εξαγωγικών κοινοπραξιών, προκειμένου να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν δραστηριότητες διεθνοποίησης
 • θα προωθήσει τη δημιουργία εξαγωγικών κοινοπραξιών μεταξύ ΜΜΕ που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη-μέλη, μέσω και μιας σειράς μέτρων, όπως εκστρατείες πληροφόρησης και οικονομικά κίνητρα, ενθαρρύνοντας τις συνέργειες.
 • θα υποστηρίξει τη διασυνοριακή συνεργασία ομάδων/δικτύων μέσω δανεισμού που στηρίζεται σε εγγυήσεις της Ε.Ε.

i_F16234.pngΗ Ε.Ε. θα προσδιορίσει χώρες προτεραιότητας για τις ΜΜΕ με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται οι κύριοι υπάρχοντες εμπορικοί και επενδυτικοί εταίροι της Ε.Ε. (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ιαπωνία), οι χώρες της διεύρυνσης, και οι εταίροι της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας στην Ανατολή και τον Νότο, καθώς και αγορές με δυνατότητες για ισχυρή οικονομική ανάπτυξη (αναδυόμενες αγορές στην Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική).
Οι ιστορικές αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια της Ν.Μεσογείου/Βόρειας Αφρικής ευνοούν ιδιαίτερα την παροχή υποστήριξης από την Ε.Ε. με σκοπό την κοινωνικοοικονο μική μεταμόρφωση της εν λόγω περιφέρειας και το συνδυασμό της με την πολιτική γειτονίας της Ε.Ε. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάπτυξη και ενίσχυση σχεδίων για τη συνεργασία επιχειρήσεων μεταξύ της Ε.Ε. και των εν λόγω χωρών. Δεδομένου του τεράστιου δυναμικού για οικονομική ανάπτυξη, και σύμφωνα με την κοινή πολιτική Ε.Ε.-Αφρικής, οι αφρικανικές χώρες, γενικότερα, πρέπει να κληθούν να επωφεληθούν από την ανάπτυξη μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης με τις ΜΜΕ της Ε.Ε.

Παροχή πληροφοριών απευθείας στις ΜΜΕ

Οι ΜΜΕ χρειάζονται πρόσβαση σε υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη, καθώς και τη δυνατότητα να μπορούν να εντοπίσουν κατάλληλα υπάρχοντα τοπικά προγράμματα στα πρώτα στάδια της διεθνοποίησής τους. Με άλλα λόγια, χρειάζονται ένα τοπικό σημείο επικοινωνίας στην Ε.Ε., που να διαθέτει τόσο φυσική όσο και εικονική παρουσία.


Απευθείας υπηρεσίες υποστήριξης

Το δίκτυο «Enterprise Europe Network», με 600 τοπικούς εταίρους, (στους οποίους περιλαμβάνονται και όλοι οι ελληνικοί) θα δώσει την ευκαιρία στις ΜΜΕ να αναπτύξουν απευθείας επαφές και να λαμβάνουν απευθείας επαγγελματικές υπηρεσίες.

Έως το 2014, το κόστος του δικτύου «Enterprise Europe Network» θα καλύπτεται από υπάρχοντες δημοσιονομικούς πόρους. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί ένα πιλοτικό έργο δικτυακής πύλης που θα περιλαμβάνει τη σταδιακή μετάφραση των πληροφοριών σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε. Η δικτυακή πύλη θα συνδέει τις υπάρχουσες δικτυακές πύλες σε επίπεδο κράτους και Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων της βάσης δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά και του γραφείου υποστήριξης για εξαγωγές, θα παρέχει δε πρόσθετες πληροφορίες και μια επισκόπηση των διάφορων διαθέσιμων υπηρεσιών.
Επίσης, η Επιτροπή θα διαμορφώσει μια νέα διοικητική δομή στο δίκτυο «Enterprise Europe Network», βελτιώνοντας τη λειτουργία και τη συνεργασία του με τους οργανισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη υποδοχής, με σκοπό τη βελτίωση της επιτόπιας παροχής πληροφοριών σε ΜΜΕ.

 

ii_F16250.png

 

Οι ομάδες και τα δίκτυα επιχειρήσεων

Η Επιτροπή δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ομάδες, δίκτυα επιχειρήσεων και εξαγωγικές κοινοπραξίες, οι οποίες, όπως επισημαίνει, μπορούν να παράσχουν σημαντική βοήθεια στις ΜΜΕ για να αναπτύξουν δραστηριότητες και να προσανατολιστούν περισσότερο προς τη διεθνοποίηση. Ειδικότερα, οι εξαγωγικές κοινοπραξίες κατέχουν πρωτεύοντα ρόλο. Για παράδειγμα, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι νέο-ιδρυθείσες ΜΜΕ που αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες εντός μιας συγκεκριμένης εξειδικευμένης αγοράς, συχνά δραστηριοποιούνται από την αρχή σε διεθνείς αγορές, η δε εξαγωγική τους ικανότητα ενισχύεται μέσω της συμμετοχής τους σε μια ομάδα.

iii_F16270.pngΟι ΜΜΕ που συμμετέχουν σε ομάδες και δίκτυα επιχειρήσεων μπορούν να επωφεληθούν από τις επαφές, τις επιχειρηματικές διασυνδέσεις, την επίσημη και ανεπίσημη γνώση που κυκλοφορεί μέσα σε μια ομάδα ή δίκτυο επιχειρήσεων, καθώς και από εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται από οργανισμούς ομάδων και δικτύων. Τέτοιου είδους οφέλη διευκολύνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων στο εξωτερικό, έτσι ώστε οι ΜΜΕ να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε παγκόσμιες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας, να αναπτύξουν στρατηγικές συμμαχίες με ερευνητικούς οργανισμούς σε αντίστοιχες ομάδες ή δίκτυα, να επεκτείνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και να αποκτήσουν κατάλληλες ικανότητες και επαγγελματικές συμβουλές προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες.

Αυτή η πρωτοβουλία διεθνοποίησης θα συμβάλει στην προώθηση ανταγωνιστικών ομάδων παγκόσμιου χαρακτήρα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε αναδυόμενες βιομηχανίες όπου η συνεργασία ομάδων έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τηνπεριοχή. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις με σκοπό να προσδιοριστούν στρατηγικά συμφέροντα για την περαιτέρω συνεργασία ομάδων σε όλη την Ε.Ε.

Ομάδες για την πρόσβαση στην αγορά σε 34 χώρες

Με βάση τις σημερινές εμπειρίες όσον αφορά στη διαδικασία εντοπισμού κύριων εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά τρίτων χωρών (όπως ζητήθηκε από το Συμβούλιο της Ε.E. στα συμπεράσματά του το Δεκέμβριο του 2008), ομάδες πρόσβασης στην αγορά βρίσκονται ή πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία στις ακόλουθες χώρες:
Αλγερία, Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Αίγυπτος, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιαπωνία, Καζαχστάν, Μαλαισία, Μεξικό, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία, Περού, Φιλιππίνες, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα, Ελβετία, Ταϊβάν,Ταϊλάνδη, Τυνησία, Τουρκία, Ουκρανία, ΗΠΑ, Βιετνάμ.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή