αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I www.viotiachamber.gr I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΟΔΗΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ   /   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε.   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
11/07/2013
ΠΗΓΗ: ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα | ΕΒΕΑ

Μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό του κινδύνου (RSFF)
Ο μηχανισμός χρηματοδότησης με επιμερισμό του κινδύνου έχει ως στόχο την υποστήριξη της χρηματοδότησης έργων υψηλού κινδύνου στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (ΕΑΚ), από ιδιωτικούς και δημόσιους επιχειρηματικούς φορείς που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Το μέσο έχει αναπτυχθεί από κοινού από την Επιτροπή και την ΕΤΕπ για τον επιμερισμό του κινδύνου όσον αφορά στα άμεσα δάνεια ή στις εγγυήσεις της Τράπεζας για τα δάνεια χρηματοδότησης των επενδύσεων ΕΑΚ στους θεματικούς τομείς προτεραιότητας του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (7ο ΠΠ).
Η συγκέντρωση της συνεισφοράς της Ε.Ε., ύψους 1 δις Ευρώ από τον προϋπολογισμό του 7ου ΠΠ, και της συνεισφοράς της ΕΤΕπ, ύψους 1 δις Ευρώ από ιδίους πόρους της, παρέχει ένα αποθεματικό για την κάλυψη πιθανών ζημιών από τη χρηματοδότηση δανείων κατ’ εκτίμηση ύψους 10 δις Ευρώ κατά την περίοδο 2007-2013.

CIP – SMEG, Μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG):
Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ (SMEG), με προϋπολογισμό 500 εκ. Ευρώ, παρέχει αντεγγυήσεις στα εθνικά συστήματα εγγυήσεων, καθώς και άμεσες εγγυήσεις σε ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, προκειμένου να αυξηθεί και να ενισχυθεί η χορήγηση πιστώσεων για χρέη σε ΜΜΕ. Τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκ μέρους της Επιτροπής (που εκπροσωπεί την Ε.Ε.).
Οι ενδιάμεσοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί που υποστηρίζονται από την εγγύηση της Ε.Ε., με τη σειρά τους, παρέχουν δανειακά κεφάλαια σε ΜΜΕ, ενώ μετακυλύουν το πλεονέκτημα της εγγύησης προς τους τελικούς δικαιούχους, π.χ. αποδεχόμενοι ένα υψηλότερο προφίλ κινδύνου ή λιγότερες εξασφαλίσεις, ή χρεώνοντας χαμηλότερα επιτόκια, ή παρέχοντας παρόμοια πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τις συνήθεις χρηματοδοτικές δραστηριότητές τους. Στο πλαίσιο του μηχανισμού SMEG, ένα μέρος κάθε μεμονωμένης συναλλαγής είναι εγγυημένο, κατά κανόνα σε ποσοστό 50% (ποσοστό εγγύησης). Η συνολική έκθεση για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε., ωστόσο, περιορίζεται από ένα συμβατικά συμφωνούμενο ανώτατο όριο για τις απώλειες του χαρτοφυλακίου (ανώτατο ποσοστό).
4A_F24351.png

Μέσο εγγύησης δανείων για έργα ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών- LGTT):
Το μέσο εγγύησης δανείων για έργα ΔΕΔ-Μ (LGTT) στοχεύει στη διευκόλυνση της μεγαλύτερης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση υποδομών του ΔΕΔ-Μ. Η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων σε βασικά ευρωπαϊκά έργα μεταφορών μπορεί να αποτελεί πρόκληση, λόγω των σχετικά υψηλών επιπέδων αστάθειας των εσόδων στα αρχικά στάδια λειτουργίας των έργων.
Το LGTT καλύπτει εν μέρει αυτόν τον κίνδυνο των εσόδων και, κατά συνέπεια, βελτιώνει την οικονομική βιωσιμότητα των έργων ΔΕΔ-Μ. Το LGTT χρηματοδοτείται με εισφορά κεφαλαίου έως 500 εκ. Ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Τεχνικά, η εγγύηση του LGTT εκδίδεται υπέρ των εμπορικών τραπεζών που παρέχουν εφεδρική ταμειακή διευκόλυνση (SBF) για το έργο. Η διευκόλυνση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία εκμετάλλευσης του έργου σε περίπτωση απρόβλεπτης μείωσης των εσόδων που συνδέονται με την κίνηση / χρήση του έργου κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου λειτουργίας, ώστε να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση του βασικού χρέους.
Μέσα που συνδυάζουν χρηματοδότηση με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων και χρέους.
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (EPMF): Στα πιο πρόσφατα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο Ε.Ε., έχουν δημιουργηθεί δομές που συνδυάζουν χρηματοδότηση με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων και χρέους. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress (EPMF), ο οποίος συστάθηκε το 2010, αποτελείται από δύο μέρη:
  • ένα μέσο εγγυήσεων για τα ιδρύματα μικροπιστώσεων (δηλαδή δάνεια ύψους έως 25.000 Ευρώ, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, για τον σκοπό της δημιουργίας μικρών εμπορικών επιχειρήσεων), και
  • ένα δομημένο επενδυτικό φορέα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το οποίο προσφέρει δάνεια πλήρους εξασφάλισης, δάνεια μειωμένης εξασφάλισης (χρηματοδότηση μειωμένης εξασφάλισης σε πιστωτές πλήρους εξασφάλισης), δάνεια επιμερισμού του κινδύνου (δάνεια πλήρους εξασφάλισης που συνδυάζονται με τη συμμετοχή στον κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο μικροπίστωσης) και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ιδρυμάτων μικροπιστώσεων. Η Ε.Ε. έχει επενδύσει 100 εκ. Ευρώ στο μηχανισμό αυτό.

3A_F24332.pngΓια το μέσο εγγυήσεων έχει προβλεφθεί προϋπολογισμός ύψους 25 εκ. Ευρώ. Το ανώτατο ποσοστό εγγύησης είναι 75% του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μικροπιστώσεων ή εγγυήσεων, ενώ συμφωνείται ένα ανώτατο όριο για κάθε χαρτοφυλάκιο εγγυήσεων, με βάση τις αναμενόμενες σωρευτικές ζημίες του χαρτοφυλακίου. Η μέγιστη ευθύνη του EPMF καθορίζεται στο 20% κάθε εγγυώμενου χαρτοφυλακίου. Επενδυτές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Μικροχρηματοδοτήσεων Progress είναι η Ε.Ε. (η οποία εκπροσωπείται από την Επιτροπή) και η ΕΤΕπ, ενώ το ΕΤΕ ενεργεί ως εταιρεία διαχείρισης. Η Ε.Ε. κατέχει τις μετοχές μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο σημαίνει ότι βαρύνεται από τις πρώτες καθαρές ζημίες που επηρεάζουν το ενεργητικό του ταμείου, εντός του συμφωνημένου ανώτατου ορίου, ενώ η ΕΤΕπ προστατεύεται ως κάτοχος των μετοχών πλήρους εξασφάλισης έναντι των ζημιών που βαρύνουν τις μετοχές μειωμένης εξασφάλισης.

Διαρθρωτικά ταμεία

Τα κράτη-μέλη και οι διαχειριστικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν μέρος των πόρων που τίθενται στη διάθεσή τους μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά- πτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), για την υποστήριξη μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής.

Οι πόροι του ΕΤΠΑ χρησιμοποιούνται κυρίως για την υποστήριξη των επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ), της αστικής ανάπτυξης και ανάπλασης, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσηςτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, ενώ οι πόροι του ΕΚΤ χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν σήμερα μια σειρά από μέσα ιδίων κεφαλαίων ή/και χρέους (δανείων και εγγυήσεων) σε τουλάχιστον έναν από αυτούς τους τομείς, είτε άμεσα με την εισφορά πόρων από ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα σε ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, δανείων ή εγγυήσεων, είτε μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου που έχουν συσταθεί για να επενδύουν σε περισσότερα ταμεία. Τα μέσα εφαρμόζονται μέσω διαφόρων μοντέλων διακυβέρνησης και νομικών δομών που ισχύουν σε κάθε κράτος-μέλος ή περιφέρεια.

 

2A_F24309.png

 

Σε πολλές περιπτώσεις, τα μέσα χρησιμοποιούνται μέσω επενδύσεων σε ταμεία χαρτοφυλακίου. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA (www.jessica.europa.eu) (Κοινή ευρωπαϊκή στήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές), η χρησιμοποίηση των ταμείων χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται μέσω της ΕΤΕπ. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE (www.jeremie.europa.eu) (Κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για μικροεπιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις), τα ταμεία χαρτοφυλακίου εφαρμόζονται γενικά μέσω του ΕΤΕ ή μιας σειρά εθνικών ή περιφερειακών οργανισμών. Σε γενικές γραμμές, ανάλογα με τους τομείς παρέμβασης, η ΕΤΕπ ή το ΕΤΕ μπορεί να λάβουν την εντολή να εκτελούν καθήκοντα ταμείου χαρτοφυλακίου, με απευθείας ανάθεση σύμβασης από τα κράτη-μέλη ή τις διαχειριστικές αρχές. Άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί επίσης να επιλεγούν να εκτελούν δραστηριότητες τις οποίες οργανώνει ένα ταμείο χαρτοφυλακίου, είτε μέσω δημοσίων συμβάσεων είτε με τη μορφή επιχορήγησης.

Μέσα εξωτερικής πολιτικής στον προενταξιακό τομέα

Το πλαίσιο επενδύσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια (WBIF) (www.wbit.eu):

Δημιουργήθηκε το 2009 ως κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την ΕΤΕπ, με σκοπό τη συγκέντρωση πόρων επιχορήγησης για τη χορήγηση δανείων για τη χρηματοδότηση υποδομών προτεραιότητας στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και της ενεργειακής απόδοσης. Το WBIF παρέχει πόρους για την επιχορήγηση έργων στα οποία ενδέχεται να χορηγηθούν δάνεια από τις τράπεζες-εταίρους του, με σκοπό την προετοιμασία των έργων, την επιτάχυνση των υφιστάμενων δανείων ή την υλοποίηση των έργων με τη γεφύρωση του κενού χρηματοδότησης.

1A_F24289.pngΈνα παράδειγμα χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων στον προενταξιακό τομέα είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη (EFSE) (www.etse.lu), το οποίο παρέχει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση σε κατάλληλα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και του Ν. Καυκάσου. Τα ταμεία χρησιμοποιούνται για την παροχή εξασφάλισης και τη μόχλευση κεφαλαίων ιδιωτών επενδυτών σε μεγάλη κλίμακα για αναπτυξιακούς σκοπούς (επιχειρηματικά δάνεια σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, δάνεια για αγροτικές επιχειρήσεις, και στεγαστικά δάνεια σε χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά με περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μέσω των τοπικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων). Το EFSE βασίζεται σε ένα δημόσιο-ιδιωτικό πρότυπο εταιρικής σχέσης το οποίο εισήγαγε η γερμανική τράπεζα KfW Entwicklungsbank. Οι επενδυτές του ταμείου είναι η Επιτροπή (που εκπροσωπεί την Ε.Ε.), η οποία έχει επενδύσει 120 εκ. Ευρώ, άλλοι δημόσιοι χορηγοί και διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ.

 

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή