αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
Θέσεις Εργασίας   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Προϊστάμενος Διοικητικής Μονάδας
27/05/2013
ΠΗΓΗ: http://www.diorismos.gr

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (*) (AD 12) Διοικητική Μονάδα «Πυρηνικού παροπλισμού»(Ίσπρα, Ιταλία) Κοινό Κέντρο Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ο διαγωνισμός αφορά την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την πλήρωση κενής θέσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αριθμός επιτυχόντων:3

Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την ηλεκτρονική υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν όλους τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους:

Γενικοί όροι
α) Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων. γ) Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας. δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων.

Ειδικοί όροι

Δίπλωμα (πτυχίο)
Το επίπεδο εκπαίδευσης πρέπει να αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών πιστοποιούμενο με δίπλωμα σε τομείς που σχετίζονται με τα καθήκοντα (μηχανική, φυσική ή χημεία) εφόσον η διάρκεια των εν λόγω σπουδών είναι τουλάχιστον τετραετής. ή Το επίπεδο εκπαίδευσης πρέπει να αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών πιστοποιούμενες με δίπλωμα σε τομείς που σχετίζονται με τα καθήκοντα (μηχανική, φυσική ή χημεία) και να συμπληρώνεται με τουλάχιστον μονοετή κατάλληλη επαγγελματική πείρα, στην περίπτωση που η συνήθης διάρκεια των σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής. Σημείωση: Η επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πτυχίου και δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στον αριθμό των ετών της κατωτέρω απαιτούμενης επαγγελματικής πείρας. ή Το επίπεδο εκπαίδευσης πρέπει να αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο πανεπιστημιακών σπουδών πιστοποιούμενες με δίπλωμα καθώς και μεταπτυχιακή κατάρτιση πιστοποιούμενη με δίπλωμα σε τομείς που σχετίζονται με τα καθήκοντα (μηχανική, φυσική ή χημεία).

Επαγγελματική πείρα
Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 15 ετών σχετική με τα καθήκοντα, εκ των οποίων 5 έτη σε καθήκοντα εποπτείας ή/και συντονισμού του προσωπικού, που συνεπάγονται πραγματικές ευθύνες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων, όπως περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη (βλέπε τίτλο II). Προκειμένου να εκτιμηθεί η πείρα σε διευθυντικά καθήκοντα, η εξεταστική επιτροπή θα εξετάσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, όπως: 1. τον τίτλο και την ακριβή περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου και τη διάρκεια εξάσκησής τους· 2. τον αριθμό των υπαλλήλων οι οποίοι τελούσαν υπό την ευθύνη του· 3. τον αριθμό των ανώτερων και κατώτερων βαθμίδων ιεραρχίας καθώς και τον αριθμό των ομολόγων. Η εν λόγω εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του διπλώματος που επιτρέπει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Κριτήρια επιλογής
Στο πλαίσιο της επιλογής βάσει τίτλων, η εξεταστική επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 5 ετών στη διαχείριση πυρηνικών εγκαταστάσεων.
2. Επαγγελματική πείρα στα προγράμματα πυρηνικού παροπλισμού.
3. Επαγγελματική πείρα στη μεταφορά πυρηνικού υλικού και πυρηνικών ουσιών.
4. Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων.
5. Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση έργων και συμβάσεων μεγάλης κλίμακας.
6. Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση και στο συντονισμό τεχνικών πολυεπιστημονικών και πολυεθνικών ομάδων.
7. Άριστη γνώση της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ιταλικής νομοθεσίας στον πυρηνικό τομέα, καθώς και των ιταλικών κανόνων για την ιοντίζουσα ακτινοβολία.
8. Γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου στον τομέα της υγιεινής και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας.
9. Κάθε άλλη κατάρτιση, πέραν εκείνης που απαιτείται στον τίτλο III, σημείο 2.1 σε έναν από τους κύριους τομείς δραστηριότητας της μονάδας (όπως καθορίζεται στον τίτλο II. Φύση των καθηκόντων), η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό/βεβαίωση/δίπλωμα (πτυχίο).
10. Ικανοποιητική γνώση της ιταλικής γλώσσας [τουλάχιστον επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ)].

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1. Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης υποψηφιότητας
2. Φάκελος υποψηφιότητας
Οφείλετε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής.
Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 25 Ιουνίου 2013 στις 12:00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών
Παράλληλα με την ηλεκτρονική εγγραφή, πρέπει να εκτυπώσετε αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας την οποία έχετε επικυρώσει, να την υπογράψετε και να την αποστείλετε, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στην ακόλουθη διεύθυνση:
Office européen de sélection du personnel (EPSO) C-25 Concours général EPSO/AD/254/13 1049 Bruxelles/BrusselBELGIQUE/BELGÏE
Προθεσμία: 25 Ιουνίου 2013, ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Επιχειρηματικός Οδηγός
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας