αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
Θέσεις Εργασίας   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου
27/05/2013
ΠΗΓΗ: http://www.diorismos.gr

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για 7 από τις 14 θέσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων. Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στην Πάρμα, Ιταλία.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτίμηση της επικινδυνότητας σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών. Η Αρχή ιδρύθηκε με σκοπό να παρέχει επιστημονικές συμβουλές και στήριξη για τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης σε όλους τους τομείς που ενδέχεται να έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και για συναφή ζητήματα στον τομέα της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της υγείας των φυτών. Η Αρχή παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες για τα θέματα αυτά και ενημερώνει σχετικά με την εκάστοτε επικινδυνότητα. Στην αποστολή της περιλαμβάνεται επίσης η παροχή επιστημονικών συμβουλών σε πολλούς τομείς της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές καθώς και όταν η παροχή των εν λόγω συμβουλών επιβάλλεται από την ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών τροφίμων, όπως οι ΓΤΟ. Η Αρχή χαίρει ευρείας αναγνώρισης ως το αποδεκτό σημείο αναφοράς χάρις στην ανεξαρτησία της, την επιστημονική ποιότητα των γνωμοδοτήσεών της και την ενημέρωση του κοινού, τη διαφάνεια των διαδικασιών της και την επιμέλεια με την οποία εκτελεί τα καθήκοντά της. Εκτός από το δικό της ειδικευμένο προσωπικό, η Αρχή λαμβάνει υποστήριξη και από δίκτυα αρμόδιων οργανισμών εντός της ΕΕ.

Ρόλος και λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου
Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνουν ειδικότερα τα εξής:
- γενική εποπτεία των εργασιών της Αρχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η Αρχή εκτελεί το έργο της και εκπληρώνει τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την εντολή της και στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος ανεξαρτησίας και διαφάνειας
- διορισμός του διευθύνοντος συμβούλου με βάση τον κατάλογο των υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή, και, αν χρειαστεί, καθαίρεσή του
- διορισμός των μελών της επιστημονικής επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων που είναι αρμόδιες για την παροχή επιστημονικών γνωμών στην Αρχή
- έγκριση των ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων εργασίας της Αρχής, καθώς και της ετήσιας γενικής έκθεσης δραστηριοτήτων?
- έγκριση του εσωτερικού κανονισμού και του δημοσιονομικού κανονισμού της Αρχής.

Το διοικητικό συμβούλιο λειτουργεί με επίσημες συνεδριάσεις, ιδιωτικές συσκέψεις, άτυπες επαφές μεταξύ των μελών και ανταλλαγή επιστολών. Στα έγγραφα της EFSA, στην αλληλογραφία του διοικητικού συμβουλίου και στις ιδιωτικές ή άτυπες συσκέψεις χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα. Για τις επίσημες συνεδριάσεις προβλέπεται διερμηνεία, εφόσον την χρειάζονται τα μέλη. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει συνήθως τέσσερις έως έξι φορές ετησίως, κατά κύριο λόγο στην Πάρμα.

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου
Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 14 μέλη και από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ( 1 ). Τέσσερα μέλη πρέπει να έχουν σχέση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τους καταναλωτές και άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα. Η θητεία των 7 μελών του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2014, σύμφωνα με την απόφαση 2010/C 171/05 του Συμβουλίου. Η θητεία των υπόλοιπων 7 μελών του τρέχοντος διοικητικού συμβουλίου λήγει στις 30 Ιουνίου 2016, σύμφωνα με την απόφαση 2012/C 192/01 του Συμβουλίου.
Μπορείτε να δείτε ποια είναι τα σημερινά μέλη του διοικητικού συμβουλίου της EFSA στον δικτυακό τόπο της http://www.efsa.europa.eu/en/mb/mbmembers.htm

Η παρούσα δημοσίευση αφορά την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των επτά μελών του διοικητικού συμβουλίου των οποίων η θητεία λήγει στις 30 Ιουνίου 2014.

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση και κριτήρια επιλογής
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια επάρκειας, να διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων επί του θέματος, και να αναλάβουν τη δέσμευση ότι θα ενεργούν ανεξάρτητα.
Οι υποψήφιοι καλούνται για τον λόγο αυτό να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τα έντυπα της αίτησης και της δήλωσης συμφερόντων, που περιλαμβάνουν ειδικές δεσμεύσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Η μη υπογραφή τους μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από την πρόσκληση (βλ. παραρτήματα). Μόλις διοριστούν από το Συμβούλιο, θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έγγραφη δήλωση συμφερόντων και να δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου οποιοδήποτε συμφέρον ενδέχεται να θεωρηθεί ότι θίγει την ανεξαρτησία τους όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σκοπός της δήλωσης συμφερόντων είναι να καταδείξει την ικανότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της EFSA σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες περί ανεξαρτησίας της EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/values/independence.htm) και τον κώδικα συμπεριφοράς του διοικητικού συμβουλίου της EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/efsawho/mb.htm). Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου απέχουν από δραστηριότητες που μπορεί να συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων ή που είναι πιθανό να δημιουργήσουν στην κοινή γνώμη την αντίληψη ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
Θα ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση όσων υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για τη θέση μέλους και διαθέτουν προϋπηρεσία σε οργανώσεις που εκπροσωπούν συμφέροντα των καταναλωτών ή άλλα συμφέροντα στην τροφική αλυσίδα. Βλέπε παρακάτω το μέρος: «Μέλη του διοικητικού συμβουλίου με προϋπηρεσία σε οργανώσεις εκπροσώπησης των καταναλωτών ή άλλων συμφερόντων στην τροφική αλυσίδα»

Για να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, οι αιτούντες θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ και να αποδείξουν ότι:
1) διαθέτουν πείρα τουλάχιστον 15 ετών σε έναν ή περισσότερους από τους 5 παρακάτω τομείς τεχνογνωσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε θέση υψηλόβαθμου στελέχους:
- την παροχή ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών και επιστημονικής και τεχνικής στήριξης για την κατάρτιση της νομοθεσίας και των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών?
- τη διαχείριση και τη δημόσια διοίκηση (συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων πόρων, των νομικών και οικονομικών πτυχών)?
- την άσκηση πολιτικών που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια, τις δεοντολογικές πρακτικές και την υψηλού επιπέδου επιστημονική ποιότητα, καθώς και τη διατήρηση της αξιοπιστίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγόντων?
- την αποτελεσματική επικοινωνία και την πληροφόρηση του κοινού για επιστημονικά θέματα?
- τη διασφάλιση της αναγκαίας συνοχής μεταξύ των καθηκόντων εκτίμησης, διαχείρισης και κοινοποίησης της επικινδυνότητας.
2) έχουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε εργασία σχετική με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών ή σε άλλους τομείς που συνδέονται με την αποστολή της Αρχής, κυρίως στον τομέα της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας των φυτών και της διατροφής.
3) διαθέτουν την ικανότητα να εργάζονται σε πολύγλωσσο, πολυπολιτισμικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον?
4) αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν με ανεξαρτησία:
Καλούνται να ενεργούν με τα αυστηρότερα κριτήρια δεοντολογικής συμπεριφοράς, εντιμότητας, ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και διακριτικότητας, να παραμερίζουν το προσωπικό συμφέρον και να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε προσωπική σύγκρουση συμφερόντων.
Θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων που θα κριθούν με βάση τις συγκριτικές τους ικανότητες, καθώς και τη δέσμευσή τους να ενεργούν με ανεξαρτησία:
- γνώσεις και ικανότητα των υποψηφίων να συμβάλλουν αποτελεσματικά σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς τεχνογνωσίας που αναφέρονται παρακάτω?
- γνώσεις των υποψηφίων στον τομέα ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών ή σε άλλους τομείς που σχετίζονται με την αποστολή της Αρχής?
- ικανότητα των υποψηφίων να εργάζονται σε πολύγλωσσο, πολυπολιτισμικό και πολυεπιστημονικό περιβάλλον.
Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι θα κριθούν επίσης με βάση τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου:
- σωστή ισορροπία της συλλογικής εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου?
- ευρύτερη δυνατή γεωγραφική κατανομή με βάση την εκ περιτροπής εκπροσώπηση των διαφόρων χωρών καταγωγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Για τον σκοπό αυτό, σημειώνεται ότι τα μέλη η θητεία των οποίων λήγει στις 30 Ιουνίου 2014 και στις 30 Ιουνίου 2016 αντιστοίχως ήδη περιλαμβάνουν υπηκόους του Βελγίου, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει μέλη του ΔΣ υπήκοοι της Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου και της Μάλτας.
Συμμετοχή στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου/Επιστροφές δαπανών και αποζημιώσεις
Τα μέλη πρέπει να αναλάβουν σοβαρή δέσμευση ως προς τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Καλούνται να επιβεβαιώσουν στο έντυπο της αίτησης τον βαθμό στον οποίο είναι διαθέσιμα για να συμμετέχουν ενεργά στο διοικητικό συμβούλιο. Προβλέπεται ότι το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάζει τέσσερις έως έξι φορές ετησίως. Τα μέλη του ΔΣ δεν αμείβονται, αλλά θα τους επιστρέφονται τα προβλεπόμενα έξοδα ταξιδιού και διαμονής τους. Θα τους καταβάλλεται επίσης ημερήσια αποζημίωση για κάθε ημέρα συνεδριάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του εσωτερικού κανονισμού του διοικητικού συμβουλίου της EFSA, στο οποίο ορίζεται ότι «τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός του εκπροσώπου της Επιτροπής και των μελών που απασχολούνται σε δημόσιο φορέα ή ίδρυμα κράτους μέλους, θα λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση ύψους 385 EUR για κάθε συνεδρίαση του ΔΣ στην οποία είναι παρόντα».

Διαδικασία και προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω απαιτήσεις? διαφορετικά δεν θα ληφθούν υπόψη:
1) Τα ενδιαφερόμενα άτομα οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση και το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης συμφερόντων παρακάτω, τα οποία μπορούν επίσης να μεταφορτώσουν και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικώς στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών στην εξής διεύθυνση: http://ec.europa. eu/food/efsa/efsa_management_board_en.htm
Αφού συμπληρώσουν την αίτηση και το έντυπο της δήλωσης συμφερόντων πρέπει να τα τυπώσουν (σε περίπτωση που τα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά), να τα υπογράψουν και να σημειώσουν την ημερομηνία.
2) Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
α) το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης (υπογεγραμμένο)
β) το συμπληρωμένο έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης συμφερόντων (υπογεγραμμένο)
γ) βιογραφικό σημείωμα το λιγότερο 1,5 σελίδας και το πολύ 3 σελίδων.
3) Το έντυπο της αίτησης, το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης συμφερόντων, το βιογραφικό σημείωμα και τα δικαιολογητικά πρέπει να συνταχθούν σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση των αιτούντων, εάν επισυναφθούν στα αγγλικά και μια περίληψη της εμπειρίας και άλλα σχετικά στοιχεία προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία επιλογής. Κατά την εξέταση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, εφόσον ζητηθούν.EL 17.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 138/23
4) Η τελική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 12η Ιουλίου 2013.
5) Η πλήρης αίτηση πρέπει να σταλεί:
α) είτε ταχυδρομικά είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο το αργότερο έως τις 12 Ιουλίου 2013, στην περίπτωση δε αυτή ως ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας ή η ημερομηνία απόδειξης κατάθεσης, στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Health and Consumers
Unit 03
For the attention of Mr R. VANHOORDE (Application for the EFSA Management Board)
Office F-101 (Tour) 04/168
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
β) ή με ιδιόχειρη επίδοση στην ακόλουθη διεύθυνση:
European Commission
Directorate-General for Health and Consumers
Unit 03
For the attention of Mr R. VANHOORDE (Application for the EFSA Management Board)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1-3
1140 Bruxelles/Brussel (Evere)
BELGIQUE/BELGIE
το αργότερο στις 12 Ιουλίου 2013, στις 16.00. Στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να ζητείται απόδειξη παραλαβής, την οποία πρέπει να υπογράψει και να χρονολογήσει ο υπάλληλος της κεντρικής ταχυδρομικής υπηρεσίας της Επιτροπής που παραλαμβάνει τον φάκελο. Η υπηρεσία είναι ανοικτή στο κοινό από τις 8:00 ως τις 17:00, Δευτέρα ως Πέμπτη, και από τις 8:00 ως τις 16:00 την Παρασκευή. Είναι κλειστή στο κοινό το Σάββατο, την Κυριακή και κατά τις αργίες της Επιτροπής.
Αιτήσεις οι οποίες αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή απευθείας στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δεν θα γίνουν δεκτές.
6) Για την υποβολή των αιτήσεων, οι υποψήφιοι αποδέχονται τις διαδικασίες και τους όρους, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και στα έγγραφα στα οποία αυτή αναφέρεται. Κατά την κατάρτιση των αιτήσεών τους, οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να παραπέμπουν σε έγγραφα οποιουδήποτε είδους που είχαν υποβάλει επ’ ευκαιρία προηγούμενων αιτήσεων υποψηφιότητας. (παράδειγμα: δεν θα γίνουν δεκτές φωτοτυπίες προηγούμενων αιτήσεων). Κάθε παραπλανητική δήλωση στο πλαίσιο της παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών μπορεί να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την εν λόγω πρόσκληση.
7) Όλοι οι υποψήφιοι που ανταποκρίνονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ενημερωθούν

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Επιχειρηματικός Οδηγός
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας