αρχική σελίδα
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
Θέσεις Εργασίας   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ζητούνται ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων για την Πάρμα Ιταλίας
24/05/2013
ΠΗΓΗ: http://www.e-dimosio.gr

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για συμμετοχή είτε στην επιστημονική ομάδα με θέμα τις πρόσθετες ύλες των τροφίμων και τις πηγές θρεπτικών ουσιών που προστίθενται στα τρόφιμα (ANS) είτε στην επιστημονική ομάδα με θέμα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, τα ένζυμα, τα αρτύματα και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (CEF) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) με σκοπό τον εντοπισμό των καλύτερα καταρτισμένων επιστημόνων της Ευρώπης για τη συγκεκριμένη εργασία.

Η θητεία των νυν μελών των επιστημονικών ομάδων ANS και CEF είναι τριετής και πρόκειται να λήξει τον Ιούλιο του 2014. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι της παρούσας πρόσκλησης θα διορισθούν ως μέλη σε μία από τις προαναφερθείσες ομάδες για την τριετή θητεία που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2014.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ενδέχεται να διορισθούν για τριετή θητεία βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της EFSA κατόπιν πρότασης του εκτελεστικού διευθυντή της EFSA.

Πριν από τον διορισμό, η EFSA διατηρεί το δικαίωμα να αντιπαραβάλει την αίτηση των επιλεγέντων υποψηφίων με έγγραφα και πιστοποιητικά, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια και η επιλεξιμότητα της αίτησης.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα συμπεριληφθούν στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων. Επισημαίνεται στους υποψηφίους ότι η συμπερίληψή τους στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων δεν συνεπάγεται και τον διορισμό τους ως μέλη.

Οι υποψήφιοι που θα συμπεριληφθούν στον εφεδρικό πίνακα προσλήψεων ως αποτέλεσμα της παρούσας πρόσκλησης ενδέχεται, με τη συγκατάθεσή τους, να διοριστούν ως μέλη επιστημονικής ομάδας ακόμη και αν δεν υπέβαλαν αίτηση για την εν λόγω ομάδα.

Κατάθεση αιτήσεων Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, συνοδευόμενες από τη δήλωση συμφερόντων, ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου της EFSA: http://www.efsa.europa.eu/

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον εφόσον υποβληθούν σε δεόντως συμπληρωμένο ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης. Αιτήσεις που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή θα γίνονται δεκτές κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση σοβαρής αστοχίας του επιγραμμικού συστήματος πληροφορικής.

Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού/απλού ταχυδρομείου δεν θα γίνονται δεκτές. Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στην αγγλική γλώσσα προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία επιλογής.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω ταχυδρομείου σχετικά με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής. Τα προσωπικά στοιχεία που ζητά η EFSA από τους υποψηφίους θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η διεκπεραίωση αιτήσεων συμμετοχής στην επιστημονική επιτροπή ή στις επιστημονικές ομάδες της EFSA.

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των αιτήσεων Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο την 17η Ιουνίου 2013 τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, μέση ώρα Γκρήνουιτς + 1).

EPSO/AD/250/13 - Administrators (AD 6) - food safety (policy and legislation)

ΑΙΤΗΣΗ

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή


 

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Επιχειρηματικός Οδηγός
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Αγγελίες
Βιογραφικά Σημειώματα
Θέσεις Εργασίας